0:00
/

اگر فقط " تکنیک " است، پس این همه هیاهو برای چیست؟ از طرفی دیگر، به فرض موفقیت در آزمون با تکنیک، بعدش چطور ادامه تحصیل بدهیم ، سر کار برویم و یا جذب جامعه جدید شویم؟