0:00
/

یک تجربه شخصی میگه که کلاسهای خصوصی به دلیل تمرکز بر روی یک نفر و مصمم بودن خود فرد زبان آموز برای نتیجه گرفتن، بهترین خروجی ممکن را دارد. در کلاسهای عمومی فاکتور همکلاسی جدی و با پشتکار را هم به نکات گقته شده در ویدئو اضافه کنید.