0:00
/

کسب نمره 7 به بالا شدنی هست اما نه برای همه افراد. واقع بین باشیم!