سیستم جدید نحوه ارزیابی

خداحافظ استرس آزمون میان ترم و پایان ترم

یکی از تفاوتهای بارز کانون زبان کردستی، سیستم نمره دهی ما به دانشجویان گرامی هست. در این سیستم از روشهای سنتی خبری نیست.

? مجموع نمرات : ۱۰۰
? حداقل نمره قبولی: ۶۰

۱⃣ تکالیف : ۲۴ نمره
۲⃣  پرسش سؤالات مرتبط به درس و غیر تکراری : ۱۶ نمره
۳⃣ کامپس (۳ سؤال مربوط به درس همان جلسه و یا مرور درس جلسات قبل) : ۶۰ نمره

?توجه :

? جلسه اول کتاب و supplementary فاقد نمره تکالیف میباشند.
? زبان آموزان جهت دریافت نمره پرسش، بایستی در هر جلسه، سؤالات خود را به “صورت مکتوب” بر روی برگه ای مخصوص که برای این منظور در نظر گرفته شده، به مدرس خود تحویل داده تا پاسخ و امتياز مربوطه را در طول جلسه دريافت نمايند.
? در صورت غیبت در کلاس، زبان آموزان گرامی میتوانند با ارسال تکالیف خود در گروه کلاس، قبل از شروع جلسه، نمره مربوط به تکالیف را دریافت کنند.
? هر جلسه غیبت، پنج امتیاز منفی دارد.

??مهم:

???بیش از سه جلسه غیبت، منجر به ثبت مردودی در نرم افزار و جلوگيرى از ثبت نام ترم بالاتر میگردد.