مأموریت ما

کانون زبان کردستی به زبان آموزان خود متعهد می شود که با تمام قدرت به طراحی دوره هایی مهیج و هدفمند در یادگیری عمیق زبان انگلیسی پرداخته و با اساتیدی همکاری کند که بتوانند زبان آموزان را در جایگاه تجربه کردن مطالب و حس کردن عمیق مفاهیم قرار دهند.