نوشته شده توسط admin

سیستم جدید نحوه ارزیابی

خداحافظ استرس آزمون میان ترم و پایان ترم
یکی از تفاوتهای بارز کانون زبان کردستی، سیستم نمره دهی ما به دانشجویان گرامی هست. در این سیستم از روشهای سنتی خبری نیست.
? مجموع نمرات : ۱۰۰
? حداقل نمره قبولی: ۶۰
۱⃣ تکالیف : ۲۴ نمره
۲⃣  پرسش سؤالات مرتبط به درس و غیر تکراری : ۱۶ نمره
۳⃣ کامپس (۳ سؤال مربوط […]