پنج ترم رایگان، هدیه فستیوال بهاری کانون زبان کردستی