شعبه اقدسیه (میدان ارتش)

شعبه تهرانپارس (خیابان رشید جنوبی)