سرکار خانم زهره رضایی (کارشناس ارشد معماری)

در دوره گرامر کانون زبان کردستی، قسمت تمرینهای مربوط به زمان ها خیلی خوب بود. درکل نحوه آموزش آنقدر خوب بود که با وجود تمام خستگی روزانه ام، تا ساعت ۱۰:۳۰ سر کلاس مس ماندم. مرسی از شما