جناب آقای مصطفی وزینی کارشناس کامپیوتر

یکی از دلایل اصلی شرکت من در این دوره خود آقای کردستی و نحوه تدریس ایشون است و اینکه دقیقا منظور موسسه را در تبلیغ از سرفصلها نمیدونستم .بحث حروف اضافه و قدرت آنها کاملا برام روشن شد. واقعاً عالی بود!