سوگند

این سوگند، در طول 9 نسل از پدران به فرزندان منتقل شد. سوگندی که با چند سخن از نادر شاه افشار، آویزه گوش این فرزندان گردید:

  • ای خردمندان و دانشمندان سرزمینم! آزادی اراضی کشور با سپاه من و تربیت نسلهای آینده با شما. اگر سخن شما مردم را آگاهی بخشد دیگر نیازی به شمشیر نادرها نخواهد بود.

 

  • وقتی پا در رکاب اسب می نهی بر بال تاریخ سوار شده ای، شمشیر و عمل تو ماندگار می شود؛ چون هزاران فرزند به دنیا نیامده این سرزمین، آزادی خود را از بازو و اندیشه ما می خواهند. پس با عمل خود می آموزانیم که پدرانشان نسبت به آینده آنان بی تفاوت نبوده اند و آنان نیز خواهند آموخت آزادی خود را به هیچ قیمت و بهایی نفروشند.

 

  • از دشمن بزرگ نباید واهمه داشت اما باید از صوفی منشی جوانان ترسید. جوانی که از آرمانهای بزرگ فاصله گرفت نه تنها کمک جامعه نیست بلکه باری به دوش هموطنانش است.

 

  • هنگامی که برخواستم از ایران ویرانه ای ساخته بودند و از مردم کشورم بردگانی زبون ، سپاه من نشان بزرگی و رشادت ایرانیان در طول تاریخ است؛ سپاهی که تنها به دنبال حفظ کشور و امنیت آن است.

ارسال پاسخ