کلاس های کانون

آمادگی و مبتدی Beginner:

نام کلاس دوره شعبه ساعت روز ظرفیت باقیمانده شروع ترم
Beginner 03 فروردین اقدسیه 17:00-18:30 زوج 03 نفر 1396/1/21-دوشنبه
Beginner 01 فروردین اقدسیه 07:30-09:15 فرد 08 نفر 1396/1/20- یکشنبه (مناسب افراد فنی، تکنسینها و کارآفرینها)
Beginner 01 فروردین اقدسیه 09:15-11:00 فرد 12 نفر 1396/1/20- یکشنبه (مناسب افراد بالای 40 سال)
Beginner 03  فروردین  اقدسیه 15:00-16:45 فرد 11 نفر 1396/1/20- یکشنبه
Beginner 01  فروردین  اقدسیه 18:30-20:15 زوج 12 نفر 1396/1/21- دوشنبه
Beginner 01  فروردین  تهرانپارس 07:30-09:15  فرد 12 نفر 1396/1/20- یکشنبه (مناسب افراد فنی، تکنسینها و کارآفرینها)
Beginner 01  فروردین  تهرانپارس 09:15-11:00  فرد 12 نفر 1396/1/20- یکشنبه (مناسب افراد بالای 40 سال)
Beginner 01  فروردین  تهرانپارس 16:45-18:30  فرد 12 نفر 1396/1/20- یکشنبه
Beginner 01  فروردین  تهرانپارس 18:30-20:15  فرد 12 نفر 1396/1/20- یکشنبه

پایه Elementary: 

 

ارسال پاسخ