سرکار خانم اعظم طباطبائی

به نظر من کلاس گرامر چند حسن داشت که آن را جذاب تر کرده بود:
-دقيقا در جهت برطرف نمودن نیاز افراد بود و جامع و کامل بود. حاشيه پردازی وجود نداشت.
– کاملا برنامه ریزی شده و منظم بود.
– معلم با لذت تدریس مي کرد و این حس را به افراد منتقل می کرد و درس … ادامه خواندن سرکار خانم اعظم طباطبائی