سرکار خانم اعظم طباطبائی

به نظر من کلاس گرامر چند حسن داشت که آن را جذاب تر کرده بود: -دقيقا در جهت برطرف نمودن نیاز افراد بود و جامع و کامل بود. حاشيه پردازی وجود نداشت. – کاملا برنامه ریزی شده و منظم بود. – معلم با لذت تدریس مي کرد و این حس را به افراد منتقل می … ادامه خواندن سرکار خانم اعظم طباطبائی